Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu’nda davetli konuşmalar ile hakem sürecinden geçmiş bildiri ve posterler yer alacaktır. Davetli konuşmalar dışındaki tüm katkıların (bildiri ve posterlerin) aşağıda belirtilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanarak Sempozyum web sitesinden erişime açılan “Bildiri Yönetim Sistemine” yüklenmesi gerekmektedir. Sempozyum bildiri yönetim sistemine yüklenmemiş ya da bildiri son gönderim tarihinden sonra yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazım Kuralları

Format

Sempozyuma gönderilecek aday bildirilerin veya posterlerin bir yazım editörüyle veya markdown olarak hazırlanmış olması beklenmektedir. Bildiri yönetim sistemine yüklenen etik kurul onay belgesi dışındaki tüm dokümanların düzenlenebilir formatta (doc, docx veya rtf) olması gerekmektedir.

Kelime Sınırları

Sempozyuma gönderilecek aday bildiri veya poster özetlerinin kaynakça ve ekler dahil en az 750 en fazla 1500 kelime arasında olması gerekmektedir. Kelime sınırlarına uygun olarak hazırlanmamış bildiri ve poster özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri/Poster İçerik Yapısı

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilecek aday bildiri/poster özetlerinin aşağıda sunulan yapıya uygun olarak hazırlanması önerilmektedir. Henüz tamamlanmamış ancak devam eden çalışmalara yönelik olarak da bildiri/poster özetleri değerlendirmeye alınabilmektedir. Önerilen çalışmanın içeriğine veya kapsamına göre aşağıdaki başlıkların tamamı ya da bir kısmı kullanılabilir veya farklı başlıklar/alt başlıklar tercih edilebilir. Tez çalışmalarından üretilen bildiri veya poster önerilerinde bildiri veya posterin tez çalışmasından üretildiğine yönelik açıklayıcı bilgiler yazarlık katkısı dokümanında mutlaka belirtilmelidir.

Başlık: Mümkün olduğunca kısa, anlaşılır ve aday bildirinin/posterin içeriğini temsil eden en fazla 12 kelimeden oluşan bir başlık tercih edilmelidir. Bir değerlendirme ölçütü olmamakla birlikte arama motorları tarafından erişilebilirlik açısından mecaz anlamdaki kelimelerin tercih edilmemesi önerilir.

Yazar bilgileri: Aday bildiri veya posterlerde yazar bilgileri eksiksiz bir biçimde ve yazarlık katkısı şablonuna uygun şekilde verilmelidir. Yazar(lar)ın tamamı bildiri/poster özetlerinin gönderim aşamasında sistemde tanımlanmalı ve yazarlık katkısı dokümanında yer almalıdır. Bildiri/poster gönderim aşamasından sonra yazarların sıralamalarında değişiklik yapılamaz.

Öz: Sempozyuma gönderilecek her bildiri/poster özeti için 150 kelimeyi aşmayacak bir öz bölümü hazırlanmalıdır. Sempozyum şablonlarında bulunmayan bu bölüm yalnızca bildiri yönetim sisteminde kullanılacaktır. Bu bölümün, bilim kurulu üyelerinin bildiri özetlerini değerlendirmelerinde fikir verici nitelikte olması beklenmektedir. Bu bölümde bildirinin/posterin amaçlarının, yönteminin, öne çıkan bulgu ve sonuçları ile özgün değerinin kısaca açıklanması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Bildiri/poster önerisi ile ilgili ele alınan konuyu yansıtan, arama motorları gibi bilgi erişim araçlarında ilgili çalışmanın görünürlüğünü sağlamada yararlanılabilecek en az üç en fazla yedi anahtar kelimeye yer verilmelidir. Anahtar kelimeler aralarına virgül konularak verilmeli, ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük, diğer anahtar kelimelerde ise özel isim olmadıkça küçük harf kullanılmalıdır.

Giriş: Aday bildiride/posterde değinilecek olan konunun önemini yansıtan, çalışmanın amaç ve kapsamını içeren genel nitelikteki bilgiler bu bölüm altında verilebilir.

Yöntem: Aday bildiride/posterde sunulan konuya ilişkin izlenen veya izlenecek olan yöntem, teknik ve analizler bu bölümde açıklanmalıdır.

Bulgular: İzlenen yöntem çerçevesinde elde edilen veya elde edilmesi öngörülen bulgular hakkında bilgilerin bu başlık altında sunulması beklenmektedir.

Tartışma: Öne çıkan bulguların önceki çalışmalara göre yapılmış kısa bir değerlendirmesine bu başlık altında yer verilebilir.

Sonuç: Bildiri/posterde kurgulanan yöntem, bulgular ve tartışmalardan hareketle ortaya çıkan veya ulaşılması beklenen ve öne çıkan sonuçlar bu başlık altında yer almalıdır.

Kaynakça: Bildiri/poster özetinin hazırlanmasında kullanılan her kaynak metin içerisinde gösterilmeli ve metin içerisinde gösterilen her kaynağın künyesi bu başlık altında verilmelidir. Bu bölümdeki künyelerin APA Kaynak Gösterme Kuralları’nın 7. Sürümüne uygun olarak hazırlanması beklenmektedir. Örnek kaynak gösterimleri için Türk Kütüphaneciliği dergisinin yazım şablonu incelenebilir. Bu bölümde uygun kaynak gösterimleri Zotero, EndNote, Mendeley gibi kaynakça yönetim yazılımlarının kullanımı önerilir. Ayrıca künyelerde varsa DOI gibi tekil tanımlayıcılara yer verilmesi tavsiye edilmektedir.

Ekler: Bildiri/poster çalışmasında kullanılan ve verilmesi düşünülen ekler (ölçekler, görseller, belgeler gibi) bu bölümde sunulmalıdır.

Teşekkür: Aday bildiri/posterde yazarlık katkısı dışında kalan tüm katkılar (fon sağlayıcılar gibi) bu bölümde verilmelidir. Bu bölüm bildiri şablonunda değil yazarlık katkısı dokümanında verilmelidir.

Tablo, şekil ve formüller: Aday bildiri/posterde anlatımı güçlendirmek için tablo, şekil ve formüllere yer verilebilir. Tablo ya da şekillerin her biri başlıklandırılmalı ve ilgili tabloya veya şekle metin içerisinde yönlendirme yapılmalıdır. Görsel kullanımlarında yüksek çözünürlüklü ve basıma uygun formatlar tercih edilmelidir. Ayrıca kullanılan her görselin telif haklarına uygunluğu yazarlar tarafından sağlanmış olmalı, başka kaynaklardan alınan görsellerde uygun kaynak/telif hakkı gösterimleri yapılmalıdır. Formül kullanımlarında ise ilgili yazım editörünün denklem aracının kullanılması gerekmektedir. Tablo ve şekillerde olduğu gibi her bir formül numaralandırılmalı ve her formüle metin içerisinde yönlendirme yapılmalıdır.

Şablonlar

Gönderi Sürecinde İhtiyaç Duyulan Dosyalar

Sempoyumda değerlendirilecek bildiri veya posterlerin gönderim aşamasında aşağıda belirtilen dokümanların bildiri yönetim sistemine eksiksiz olarak yüklenmesi ve sistemde belirtilen bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

Gönderi dosyaları;

  • Bildiri şablonuna uygun olarak hazırlanmış bildiri özeti (isimsiz olarak sisteme yüklenmelidir),
  • Yazarlık katkısı bildirimi (yazar adresleri, teşekkür, ve çalışmaya ilişkin notları içermelidir).
  • Deneysel veya gözleme dayanan (anket veya görüşme gibi veri toplama tekniklerini içeren) çalışmalar için etik komisyon onayının alındığına dair belge (veri toplama sürecinden önce alınmış olmalıdır). Önerilen çalışmanın etik komisyon onayı gerektirmediği durumda yazar(lar) çalışmanın etik komisyon onayı gerektirmediğine yönelik beyanlarını bir yazım editöründe hazırladıkları belge ile iletmelidir.

Gönderim Süreci

Yukarıda belirtilen yazım kurallarına ve şablonlara uygun olarak hazırlanmış bildiri/poster özetleri https://100tks.kutuphaneci.org.tr/bildiri/ adresinde yer alan bildiri yönetim sistemine kayıt olunarak yüklenmelidir. Bu süreçte aday bildiriye/postere yönelik başlık, özet ve anahtar kelimeler gibi üst veriler hazırlanan metinle birebir aynı olmalıdır. Ayrıca gönderim aşamasında tüm yazarlar, yazarların sırası ve adresler tam olarak belirtilmelidir. Bu bilgilerde gönderim aşamasının ardından herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Değerlendirme Süreci

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen davetli konuşmalar dışındaki tüm gönderi türleri Sempozyum bilim kurulunda yer alan uzmanlar tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirme sürecinde her aday bildiri ve posterler gönderim aşamasında yazar(lar) tarafından belirlenen Sempozyum konularında uzmanlığı bulunan en az iki bilim kurulu üyesi tarafından Sempozyum kapsamına uygunluk, özgün değer, yöntem ve teknikler ile sunuş kriterlerine göre incelenecektir. Ayrıca gönderilen çalışmalar benzerlik kontrolüne alınacaktır. Değerlendirmeler sonucunda bilim kurulu üyelerinin önerilerine göre nihai karar oluşturulacaktır. Bilim kurulu değerlendirmelerinde farklı görüşlerin oluşması ya da önerilen düzenlemelerin yeniden değerlendirilmek istenmesi gibi durumlarda ikinci bir değerlendirme turu uygulanabilmektedir.